หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
(แบบตัวเลือก) โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถ
ที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการศึกษา 
วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
(คณิตศาสตร์ + เหตุการณ์ปัจจุบัน) 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

1.1 ความสามารถในการสรุปความ 
หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว

1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์
หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 
หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น

2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 11 พ.ร.บ.) (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

2.5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

2.7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

2.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

2.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

2.10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

2.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

3. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

4.วิชาภาษาอังกฤษ กำหนดคะแนนเต็ม 20 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจของข้อความในระดับเบื้องต้น

น้องๆที่เตรียมตัวจะสอบข้าราชการท้องถิ่น
การเตรียมตัวอันดับแรกคือเตรียมอ่านเนื้อหาที่ต้องใช้สอบในภาค ก ให้ครบทุกเนื้อหาเลย แล้วค่อยอ่านเนื้อหาที่ใช้สอบในภาค ข ต่อไป

เพราะกฎหมายที่ใช้สอบในภาค ก. จะเป็นกฎหมายพื้นฐานที่เราต้องรู้และสามารถนำไปสอบในภาค ข ได้ด้วย

ดังนั้นน้องๆบางคนยังไม่ทราบตำแหน่งที่จะเปิดสอบแน่นอนก็ให้อ่านภาค ก เตรียมไว้ พอประกาศสอบเราก็ค่อยเลือกตำแหน่งที่ตรงกับวุฒิเราและอ่านในส่วนของภาค ข จะทำให้เราสามารถอ่านหนังสือได้ทันเวลา

อย่าลืมนะเนื้อหาที่จะใช้สอบข้าราชการท้องถิ่นมีเยอะมาก
เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยนะอย่ารอเวลา
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง ลงมืออ่านหนังสือตอนนี้เลย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

วิธีการเข้าดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง
ให้คลิ๊กที่ชื่อประเภท เช่นเราจะดู
ประเภทวิชาการก็คลิ๊กตรงประเภทวิชาการ
จะมีทุกตำแหน่งที่อยู่ในสายงานประเภทวิชาการ
และให้เราดูตำแหน่งที่เราอยากดูหรือเช็คว่าวุฒิเราตรงหรือเปล่าสามารถสมัครในตำแหน่งนั้นได้หรือเปล่า
และถ้าจะดูประเภททั่วไปก็ทำเหมือนกัน

1. ประเภทวิชาการคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างนี้เลย
https://drive.google.com/open?id=0B8AAq3tADi82NE43aktDbk5PUjQ
 

2. ประเภททั่วไปคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างนี้เลย
https://drive.google.com/open?id=0B8AAq3tADi82YWpSQUkzRXpxV0U
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น

การสอบข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก จะใช้หลักสูตรการสอบเหมือนกันส่วนภาค ข จะสอบแยกหลักสูตรกัน

ดังนั้นน้องๆจะสอบตำแหน่งไหนให้ดูหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันของตำแหน่งนั้นๆว่าภาค ข เขาสอบอะไรบ้าง
เข้าดูได้ที่ลิ้งนี้เลยจ้า
https://drive.google.com/file/d/1iwux8w2Vbyvd3yVlgW8rCRkJHGTQQaWs/view?usp=sharing
 

หลักเกณฑ์การสมัครสอบท้องถิ่น
10 เขต การสอบแข่งขัน
https://drive.google.com/file/d/0B8AAq3tADi82ZThWT0N2Yi1CeGs/view?usp=sharing

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ได้ที่ลิ้งนี้นะ

http://www.1sttutor.com/shop/

 

2018-09-08_10-34-00

41384946_165117254354209_1328851937805729792_n

41330100_1043387035832634_4754890733566033920_n

1. หนังสือ “คณิตฯ พิชิต ก.พ.”

มีวางจำหน่ายในร้านหนังสือซีเอ็ด นายอินทร์
B2S และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศค่ะ

– สารบัญและตัวอย่างในหนังสือคณิตฯ พิชิต ก.พ.
https://goo.gl/k5faHi

สั่งซื้อหนังสือคณิตฯ พิชิต ก.พ.ผ่านเว็บไซต์ซีเอ็ดที่ลิ้งนี้
https://goo.gl/fYx5jE

หรือสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อทักมาเลย
Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

40823338_287393965410606_6651712681352888320_n

มีกลุ่มวีดีโอติวประกอบหนังสือ คณิตฯ พิชิต ก.พ. ด้วยนะ

น้องๆที่มีหนังสืออยู่แล้วทักเข้ามาเพื่อเข้ากลุ่มได้ในราคาพิเศษ

หรือจะสั่งซื้อหนังสือพร้อมกลุ่มติวได้ที่

Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

ในกลุ่มมีวีดีโอติวปูพื้นฐานคณิตฯให้น้องๆเน้นๆเลย

สามารถเข้าดูวีดีโอได้ตลอด 24 ชั่วโมง

39974463_251144182399052_267588282290798592_n

37663778_2060130634058700_8176122455899766784_o

รับประกันคุณภาพและมั่นใจได้แน่นอน

เพราะหนังสือ คณิตฯ พิชิต ก.พ. เป็นหนังสือ

ขายดีติด BESTSELLER 

40823338_287393965410606_6651712681352888320_n

สนใจหนังสือทักสอบถามเพื่อสั่งซื้อได้เลยจ้า

Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

 

2. หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ปรับปรุงล่าสุด

The First ติวเตอร์ จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ก.พ.

และมีบริการติวเสริมให้น้องๆในเพจทุกปี

น้องๆสามารถเข้าดูวีดีโอติวฟรีย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางในการสอบครั้งต่อไป

และติดตามการติวในปีต่อๆไปโดยการกดติดตามเพจและช่องยูทูป

ดูวีดีโอติวออนไลน์ฟรีใน YouTube : https://goo.gl/Mxm7dc

✅ดูวีดีโอติวออนไลน์ฟรีใน blog : http://examskorpor.blogspot.com/

✅ดูวีดีโอติวออนไลน์ฟรีในเพจ
https://www.facebook.com/Exams.KP/

✅เข้าร่วมติวในไลน์
Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

39944340_329859724420689_8953457170779734016_n

 

40049759_246717385986721_9116621659799814144_n

39947269_310389783055172_6471079022741684224_n

39931070_246212426098421_1062316884575125504_n

 

 

สนใจสั่งซื้อหนังสือหรือสอบถามรายละเอียดก่อนซื้อได้ที่

Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

 

การันตีคุณภาพจากความสำเร็จของน้องๆที่อ่านหนังสือเตรียมสอบ ก.พ.

ของ The First ติวเตอร์

ความเห็น

เคียงข้าง

 

รวม

สนใจสั่งซื้อหนังสือหรือสอบถามรายละเอียดก่อนซื้อได้ที่

Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

 

3.หนังสือเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุด

The First ติวเตอร์ จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ก.พ.

และมีบริการติวเสริมให้น้องๆในเพจทุกปี

น้องๆสามารถเข้าดูวีดีโอติวฟรีย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางในการสอบครั้งต่อไป

และติดตามการติวในปีต่อๆไปโดยการกดติดตามเพจและช่องยูทูป

ดูวีดีโอติวออนไลน์ฟรีใน YouTube : https://goo.gl/Mxm7dc

✅ดูวีดีโอติวออนไลน์ฟรีใน blog : https://goo.gl/S3gWun

✅ดูวีดีโอติวออนไลน์ฟรีในเพจ
https://www.facebook.com/BookoneTheFirst/


✅เข้าร่วมติวในไลน์
Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

 

40952084_647819968936903_141001908016906240_n

39869069_302325853682667_7421041250775597056_n

40756474_1560032660816217_1922937079818354688_n

 

41252300_691107154581379_1999619413036236800_n

 

40998506_266354057548817_3833042077256515584_n

 

 

 

สนใจสั่งซื้อหนังสือหรือสอบถามรายละเอียดก่อนซื้อได้ที่

Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

 

นานแค่ไหนแล้วที่คุณรอคอยการสอบครั้งนี้  
อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไป  คุณต้องเป็นผู้สอบผ่านในรอบนี้ให้ได้
ความหวังของคุณจะเป็นจริง
เพียงคุณสั่งซื้อหนังสือของทีมงาน 
The First  ติวเตอร์
เพราะเรามีผู้สอบผ่านมาการันตีว่าคุณมีโอกาสสอบผ่านแน่นอน

สนใจสั่งซื้อหนังสือหรือสอบถามรายละเอียดก่อนซื้อได้ที่

Line@ : @von0141m (มี@ ด้วยนะ)
Add เลย
http://line.me/ti/p/%40von0141m

qr-code (1)

 

40105735_482961858888228_6548359773752918016_n

ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือจาก The First ติวเตอร์

1. ทักไลน์มาที่ @von0141m เพื่อขอรายละเอียดการโอนเงิน

หรือโอนเงินตามราคาหนังสือที่ต้องการซื้อ

2. แจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าในไลน์ พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อจัดส่งหนังสือได้เลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *