เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นชุดเดียวเอาอยู่

สอบภาค ก. ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สอบภาค ก.ของ ก.พ. สอบภาค ก.ทุกหน่วยงาน
และสอบภาค ข.ของทุกหน่วยงาน
แนะนำหนังสือชุดนี้เลยได้เนื้อหาครบทั้งแนวข้อสอบ สรุป และกฎหมายฉบับเต็ม
ได้ทั้งแนวข้อสอบ 2,000 ข้อ
ครบ 4 วิชา คณิต ไทย อังกฤษ และ กฎหมาย 15 ตัว
พร้อมแนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12
,Thailand 4.0 และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสรุปหัวใจสำคัญพร้อมกฎหมายฉบับเต็ม
มีหนังสือ 2 เล่ม คือ

1.หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่น มีแนวข้อสอบครบ 4 วิชา คณิตฯ ไทย อังกฤษ และกฎหมาย 15 ฉบับ พร้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 และ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หนังสือขนาด A 4 ความหนา 490 หน้า ราคา 390

2. หนังสือสรุปหัวใจสำคัญพร้อมกฎหมายฉบับเต็ม ภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 15 ฉบับ พร้อมสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 และ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หนังสือขนาด A 4 ความหนา 542 หน้า ราคา 390 บาท รวมค่าส่ง 50 บาท

ราคารวม 2 เล่ม 780 บาทค่าจัดส่ง 50 บาท ยอดโอน 830 บาท เก็บปลายทาง 850 บาท

สั่งชุดนี้น้องๆ จะได้ทั้งแนวข้อสอบ สรุปกฎหมาย และกฎหมายฉบับเต็ม ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
4.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
6. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
8. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
9. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
10. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
12 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
13 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
14 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
15 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
16. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
17. Thailand 4.0
18. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวข้อสอบ 3 วิชาในเล่มแนวข้อสอบ
19. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
20. แนวข้อสอบภาษาไทย
21 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
ชุดนี้ได้หนังสือ 2 เล่ม

ราคารวม 2 เล่ม 780 บาทค่าจัดส่ง 50 บาท ยอดโอน 830 บาท เก็บปลายทาง 850 บาท

รับแบบโอนหรือเก็บเงินปลายทางแจ้งได้เลยจ้า

สั่งซื้อเลย Inbox
เล่มที่ 1

หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่น มีแนวข้อสอบครบ 4 วิชา คณิตฯ ไทย อังกฤษ และกฎหมาย 15 ฉบับ พร้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 และ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หนังสือเล่มใหญ่ขนาด A 4 ความหนา 490 หน้า ราคา 390 บาท รวมค่าส่ง 50 บาทเป็น ยอดโอน 440 บาท
เก็บปลายทาง 470 บาท ดูรายละเอียดสารบัญและตัวอย่างหนังสือก่อนตัดสินใจสั่งซื้อได้ที่ http://www.1sttutor.com/2020/10/16/phang-15/

เล่มที่ 2

หนังสือสรุปหัวใจสำคัญพร้อมกฎหมายฉบับเต็ม ภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 15 ฉบับ พร้อมสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 และ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หนังสือเล่มใหญ่ขนาด A 4 ความหนา 542 หน้า ราคา 390 บาท รวมค่าส่ง 50 บาทเป็น ยอดโอน 440 บาท เก็บเงิน 470 บาท
http://www.1sttutor.com/2020/10/16/phang-16/

 

แนะนำชุดเตรียมสอบชุดเดียวเอาอยู่ได้  หนังสือ 2 เล่มนี้ได้ทั้ง สรุป กฎหมายฉบับเต็ม และแนวข้อสอบ 4 วิชา  คณิต ไทย อังกฤษ และกฎหมาย

ราคารวม 2 เล่ม 780 บาทค่าจัดส่ง 50 บาท ยอดโอน 830 บาท เก็บปลายทาง 850 บาท

รับแบบโอนหรือเก็บเงินปลายทางแจ้งได้เลยจ้า

👉📣 สนใจสั่งซื้อหนังสือได้ที่
👉 Inbox : m.me/Exams.KP

สั่งซื้อเลย Inbox : m.me/Exams.KP

10 เขตการรับสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น อิงจากการสอบปี 2560 และ 2562

10 เขตการรับสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น 

ข้อมูลจากการสอบของข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านมา 2 ครั้ง คือ ปี 2560 และ ปี 2562 ซึ่งเป็นการสอบล่าสุด  มีการแบ่งเขตรับสมัครออกเป็น  10 เขต
เงื่อนไขคือเราต้องเลือกว่าเราจะทำงานที่จังหวัดไหน แล้วจังหวัดนั้นอยู่ในเขตไหนเราก็สมัคาสอบเขตนั้น  ซึ่งเราต้องเลือกเขตสอบตั้งแต่ตอนสมัครเลย เมื่อเราสอบผ่านเราจะได้เรียกบรรจุในจังหวัดที่อยู่ในเขตที่เราสมัคร  เราจะได้ไปบรรจุเขตอื่นได้ในกรณีที่บัญชีผู้สอบแข่งขันในเขตอื่นไม่พอ กรมฯอาจขอใช้บัญชีข้ามเขตได้
คำแนะนำสำหรับการเลือกเขต  แนะนำให้เลือกเขตที่มีตำแหน่งที่เราจะสอบว่างเยอะให้เราเลือกเขตนั้นเพราะมีโอกาสจะได้บรรจุสูงเมื่อสอบผ่าน และเงื่อนไขการเข้าทำงานในที่บรรจุครั้งแรกเมื่ออยู่ครบ 2  ปี เราจะมีสิทธิโอนย้ายได้  ดังนั้นเราเลือกที่มีตำแหน่งเยอะได้บรรจุไวถ้าบรรจุผ่าน 2 ปี แล้วเราก็มีสิทธิโอนย้ายไปทำงานในจังหวัดที่เราต้องการ หรือทำงานในจังหวัดบ้านของเราเอง

มาดูกัน 10 เขตสมัครสอบมีเขตไหนจังหวัดอะไรบ้าง

1.กลุ่มภาคกลาง เขต 1  มี  8  จังหวัด  ได้แก่

1. จังหวัดชัยนาท

2. จังหวัดนนทบุรี

3. จังหวัดปทุมธานี

4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5. จังหวัดลพบุรี

6. จังหวัดสระบุรี

7. จังหวัดสิงห์บุรี

8. จังหวัดอ่างทอง

2.กลุ่มภาคกลาง เขต 2   มี   9   จังหวัด ได้แก่

1. จังหวัดจันทบุรี

2. จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. จังหวัดชลบุรี

4. จังหวัดตราด

5. จังหวัดนครนายก

6. จังหวัดปราจีนบุรี

7. จังหวัดระยอง

8. จังหวัดสมุทรปราการ

9. จังหวัดสระแก้ว

3.กลุ่มภาคกลาง เขต 3   มี  8  จังหวัด  ได้แก่

1. จังหวัดกาญจนบุรี

2. จังหวัดนครปฐม

3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. จังหวัดเพชรบุรี

5. จังหวัดราชบุรี

6. จังหวัดสมุทรสงคราม

7. จังหวัดสมุทรสาคร

8. จังหวัดสุพรรณบุรี

4. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1   มี 6 จังหวัด ได้แก่

1 จังหวัดกาฬสินธุ์

2. จังหวัดขอนแก่น

3. จังหวัดชัยภูมิ

4. จังหวัดนครราชสีมา

5. จังหวัดบุรีรัมย์

6. จังหวัดมหาสารคาม

5. กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2  มี 7 จังหวัด ได้แก่

1. จังหวัดมุกดาหาร

2. จังหวัดยโสธร

3. จังหวัดร้อยเอ็ด

4. จังหวัดศรีสะเกษ

5. จังหวัดสุรินทร์

6. จังหวัดอำนาจเจริญ

7. จังหวัดอุบลราชธานี

6. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3  มี   7  จังหวัด ได้แก่

1. จังหวัดนครพนม

2. จังหวัดบึงกาฬ

3. จังหวัดเลย

4. จังหวัดสกลนคร

5. จังหวัดหนองคาย

6. จังหวัดหนองบัวลำภู

7. จังหวัดอุดรธานี

7. กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 มี 8  จังหวัด ได้แก่

1. จังหวัดเชียงราย

2. จังหวัดเชียงใหม่

3. จังหวัดน่าน

4. จังหวัดพะเยา

5. จังหวัดแพร่

6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7. จังหวัดลำปาง

8. จังหวัดลำพูน

8. กลุ่มภาคเหนือ เขต 2  มี 9 จังหวัด ได้แก่

1. จังหวัดกำแพงเพชร

2. จังหวัดตาก

3. จังหวัดนครสวรรค์

4. จังหวัดพิจิตร

5. จังหวัดพิษณุโลก

6. จังหวัดเพชรบูรณ์

7. จังหวัดสุโขทัย

8. จังหวัดอุตรดิตถ์

9. จังหวัดอุทัยธานี

9. กลุ่มภาคใต้ เขต 1 มี    7 จังหวัด  ได้แก่

1. จังหวัดกระบี่

2. จังหวัดชุมพร

3. จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. จังหวัดพังงา

5. จังหวัดภูเก็ต

6. จังหวัดระนอง

7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10. กลุ่มภาคใต้ เขต 2  มี 7 จังหวัด ได้แก่

1. จังหวัดตรัง

2. จังหวัดนราธิวาส

3. จังหวัดปัตตานี

4. จังหวัดพัทลุง

5. จังหวัดยะลา

6. จังหวัดสงขลา

7. จังหวัดสตูล

การรับสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นจะเปิดรับสมัครตามเขตที่กำหนดซึ่งอัตรว่างและการบรรจุจะแบ่งตามเขตที่แบ่ง

ดังนั้นการสมัครสอบเราต้องเช็คตำแหน่งที่เราจะสมัครว่ามีว่างในเขตไหนบ้าง และเราต้องการบรรจุในเขตไหนให้เราเลือกสมัครในเขตนั้น

 

 

แนะนำหนังสือเตรียมสอบข้าราชการท้อง ถิ่น ปี 2564

ข่าวดี The First ติวเตอร์ได้จัดทำหนังสือ
ที่บรรจุกฎหมายทั้ง 15 ตัวสำหรับสอบภาค ก. ตามแนวทางหลักสูตร ก.พ. ไว้ในเล่มเดียวเรียบร้อยแล้ว (กฎหมายท้องถิ่น+ ก.พ.)
และยังมีเรื่องที่ข้าราชการท้องถิ่นเคยออกสอบอีก 3 เรื่อง คือ
1. แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560-2564)
2. แนวข้อสอบ Thailand 4.0
3. แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และข่าวดีสุดๆคือ The First ติวเตอร์เปิดคอร์สติวสอบข้าราชการท้องถิ่น
ติวครบกฎหมาย 15 ตัว คณิต ไทย อังกฤษ โดยอาจารย์ถึง 5 ท่าน
เรียนทบทวนได้ตลอดไม่ปิดกลุ่ม
สมัครกลุ่มนี้สามารถเข้าเรียนเพื่อใช้สอบข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564
สอบ ก.พ.ปี 2564 และสอบข้าราชการทุกหน่วยงาน
คอร์สเดียวคุ้มสมัครเรียนเลยเริ่มติวเข้ม 1 พ.ย.63 นี้
สนใจหรือสมัครเรียนทักสอบถามได้เลย

รายละเอียดหนังสือและคอร์สข้าราชการท้องถิ่น

1.“ข้อสอบภาค ก.ข้าราชการท้องถิ่น” ทุกตำแหน่งต้องอ่านสอบ                                           หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่น มีแนวข้อสอบครบ 4 วิชา คณิตฯ ไทย อังกฤษ และกฎหมาย 15 ฉบับ พร้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 และ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หนังสือขนาด A 4 ความหนา 490 หน้า ราคา 390 บาทรวมค่าส่ง 50 บาทเป็น ยอดโอน 440 บาท เก็บเงินปลายทาง 470 บาท

สั่งซื้อด่วนเลยมีจำนวนจำกัด

ดูสารบัญและตัวอย่างในหนังสือแนวข้อสอบครบ 4 วิชาสอบข้าราชการท้องถิ่น
https://drive.google.com/file/d/1124XQiNRmsLCWE266TKNPemJHz7YJdkT/view?usp=sharing
2. หนังสือ “สรุป+พ.ร.บ.เต็ม ข้าราชการท้องถิ่น”                                                                            หนังสือสรุปหัวใจสำคัญพร้อมกฎหมายฉบับเต็ม ภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 15 ฉบับ พร้อมสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 และ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หนังสือขนาด A 4 ความหนา 540 หน้า ราคา 390 บาท รวมค่าส่ง 50 บาทเป็น ยอดโอน 440 บาท เก็บเงิน 470 บาท
รับเล่มนี้นะ

สั่งซื้อด่วนเลยมีจำนวนจำกัด

สารบัญและตัวอย่างในหนังสือสรุปหัวใจสำคัญพร้อมกฎหมายฉบับเต็มสอบข้าราชการท้องถิ่น https://drive.google.com/file/d/1ulmJ6zGrl3WUNGheyE3Bk6S_n-VtySUb/view?usp=sharing
3.ชุดแนะนำได้เนื้อหาครบทั้งแนวข้อสอบ สรุป และกฎหมายฉบับเต็ม
มีหนังสือ 2 เล่ม คือ1.หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่น มีแนวข้อสอบครบ 4 วิชา คณิตฯ ไทย อังกฤษ และกฎหมาย 15 ฉบับ พร้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 และ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หนังสือขนาด A 4 ความหนา 490 หน้า ราคา 3902. หนังสือสรุปหัวใจสำคัญพร้อมกฎหมายฉบับเต็ม ภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 15 ฉบับ พร้อมสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 และ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หนังสือขนาด A 4 ความหนา 540 หน้า ราคา 390 บาท รวมค่าส่ง 50 บาทราคารวม 2 เล่ม 780 บาทค่าจัดส่ง 50 บาท ยอดโอน 830 บาท เก็บปลายทาง 850 บาท รับแบบโอนหรือเก็บเงินปลายทางแจ้งได้เลยจ้า

 

4. สำหรับน้องๆที่ต้องการอ่านหนังสือและมีวีดีโอติวพื้นฐานทุกวิชาอธิบายอย่างละเอียด
แนะนำลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ติวสอบข้าราชการ สมัครวันนี้เข้ากลุ่มทันนี้
สมัครด่วนเริ่มเรียน 1 พ.ย.63 นี้
คอร์สออนไลน์สอบท้องถิ่น
พร้อมหนังสือ 2 เล่ม อีบุคคณิตฯ 1 เล่ม
เริ่มเรียน 1 พ.ย.63 นี้ ทบทวนบทเรียนได้ตลอดไม่ปิดกลุ่ม
ติวโดย อาจารย์ 5 ท่าน เรียนครบ 4 วิชา
ไทย คณิต อังกฤษ และกฎหมาย 15 ฉบับ
อิงตามหลักสูตร ก.พ. (กฎหมายท้องถิ่น + ก.พ.)
ในกลุ่มมีทั้งวีดีโอสอนและไลฟ์สด ดูทบทวนได้ตลอด
สมัครตอนนี้เข้ากลุ่มทันที หนังสือส่งถึงบ้าน 2 เล่ม
และลิ้งค์ PDF อีบุคคณิตฯ โหลดไปอ่านทันที
มีวีดีโอเฉลยคณิตทุกข้อแบบละเอียด
พิเศษใช้สอบ ก.พ.ปี 64 ได้ด้วย สมัครคอร์สเดียวสอบ 2 สนาม
(ท้องถิ่น 64 และ ก.พ.64) สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะ
พิเศษสมัครตอนนี้ราคา 3,000 บาท
สมัครทักสอบถามในอินบล็อกเลย

เมื่อสั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564 ของ The First ติวเตอร์

มีบริการติวเสริมในเพจไปจนสอบจ้าเข้าร่วมติวฟรีที่เพจนี้นะ

https://www.facebook.com/Exams.KP

📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบข้าราชการท้องถิ่น หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่

👉Inbox : m.me/Exams.KP

ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจำหน่ายแบบพรีออเด้อราคาพิเศษสุดๆ ทักสอบถามเลย

👉Inbox : m.me/Exams.KP

👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ

สำหรับน้องๆที่จะเตรียมสอบ ก.พ.ในปี 2564 สามารถหาซื้อหนังสือได้เลยนะ

📣สนใจสั่งซื้อหนังสือเตรียสอบ ก.พ. หลักสูตรใหม่
และหนังสือคณิตฯพิชิต ก.พ. หาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ด SE-ED ทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ซีเอ็ด SE-ED ได้เลย
หรือ

👉📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบ ก.พ.รับรองผล หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่
👉 Inbox : m.me/Exams.KP

👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ
https://prf.hn/l/6bElNDr

สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบ ก.พ.ปี 64 มีหนังสือและคอร์สแนะนำ ดังนี้

  1. คอร์สเรียนออนไลน์เตรียมสอบ ก.พ. สมัครวันนี้เข้าเรียนทันที

ในกลุ่มมีวีดีโอติวพื้นฐานทุกวิชาพร้อมแนวข้อสอบอธิบายเป็นวีดีโออย่างละเอียด

น้องๆสามารถดูวีดีโอทบทวนได้กีรอบก็ได้ไม่จำกัดมากว่า 200 วีดีโอ

และจะมีติวเข้ม 3 เดือนก่อนสอบให้กับน้องๆก่อนสอบด้วย

ถ้าเตรียมตัวสอบ ก.พ.แนะนำสมัครคอร์สนี้เลยมีหนังสือส่งถึงบ้าน 3 เล่ม และมีเอกสารให้โหลดในกลุ่มมากมายจ้า  สนใจสมัครเรียนเลย

2.หนังสือเตรียมสอบ ก.พ.ปรับปรุงใหม่ล่าสุดตรงหลักสูตรใหม่ของสำนักงาน ก.พ.มีครบ 4 วิชา ไทย คณิต อังกฤษและกฎหมาย  เล่มเดียวครบครอบคลุมทุกวิชา การันตียอดขายดีติดอันดับขายดีในร้านหนังสือซีเอ็ด SE-ED  เล่มนี้น้องๆหาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ดทั่วไป หรือสั่งผ่านเพจก้ได้จ้า  รีบสั่งซื้อไปอ่านเตรียมตัวเลยนะมีติวเสริมฟรีให้ในเพจจนถึงสอบค่ะ

3.หนังสือ คณิตฯ พิชิต ก.พ. สำหรับน้องๆที่ต้องการปูพื้นฐานคณิตให้แน่นก่อนเข้าห้องสอบ เล่มนี้จะมีเนื้อหาและแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทุกเรื่องที่ ก.พ.นำมาออกข้อสอบและที่ทุกหน่วยงานออกข้อสอบ  การันตียอดขายดีติดอันดับขายดีในร้านหนังสือซีเอ็ด SE-ED  เล่มนี้น้องๆหาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ดทั่วไป หรือสั่งผ่านเพจก้ได้จ้า  รีบสั่งซื้อไปอ่านเตรียมตัวเลยนะมีติวเสริมฟรีให้ในเพจจนถึงสอบค่ะ

3. หนังสือเล่มนี้น้องๆจะได้ในราคาพิเศษปกติจะมี DVD ประกอบแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว

จึงจำหน่ายหนังสืออย่างเดียวมี 3 วิชา ไทย คณิต อังกฤษ แต่ไม่ต้องห่วงในชุดมีลิ้งค์ PDF กฎหมายให้น้องๆ ด้วยน้องๆจะได้ครบ 4 วิชาตรงหลักสูตรใหม่ของสำนักงาน ก.พ.

หากน้องซื้อเล่มคู่มือเตรียมสอบไปแล้วจะสั่งซื้อชุดนี้เพิ่มไปได้น้องๆจะได้โจทย์และแนวข้อสอบเพิ่มมากขึ้นจ้า ราคาชุดนี้ 100 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง 40 บาท รวม 140. บาทจ้า

4.กฎหมายสอบ ก.พ.ตามหลักสูตรใหม่สำหรับน้องๆที่มีหนังสืออยู่แล้วแต่มีแค่ 3 วิชาต้องการกฎหมายเพิ่มสั่งซื้อกฎหมายไปได้ แต่ถ้าน้องๆสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ ก.พ.และชุดพิเศษ 100 บาทไปแล้วไม่ต้องซื้อกฎหมายเพิ่มเพราะในหนังสือที่ซื้อไปมีครบทุกวิชาแล้วรวมทั้งกฎหมายด้วยจ้า

 

👉📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบ ก.พ.รับรองผล หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่
👉 Inbox : m.me/Exams.KP

👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ
https://prf.hn/l/6bElNDr

 

รีวิวน้องๆที่สอบผ่าน ก.พ.และข้าราชการท้องถิ่น

Review จากผู้สอบผ่าน

 

คำรีวิวเพจ “เตรียมสอบ ก.พ.” ซึ่งติวฟรีสอบ ก.พ.และข้าราชการท้องถิ่น

คำรีวิวเพจ “เตรียมสอบ ก.พ.”

 

หลักสูตรการสอบข้าราชการท้องถิ่นตามแนวทาง ของ สำนักงาน ก.พ.

ตอบ 5 คำถามไขข้อข้องใจในการสอบข้าราชการท้องถิ่น
จากข่าวล่าสุดการสอบข้าราชการท้องถิ่น
จะใช้หลักสูตรตามแนวทางการสอบภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ.
และสามารถใช้ใบผ่าน ก.พ.ได้ในกรณีที่สอบผ่าน ก.พ.แล้ว
มาดู 5 คำถามไขข้อข้องใจในการสอบข้าราชการท้องถิ่นกัน
 
1. การสอบรอบปี 2564 จะใช้หลักสูตรเดิมหรือหลักสูตรใหม่
2. การสอบรอบปี 2564 จะให้ใช้ใบผ่าน ก.พ.ได้เลยไหม
3.การสอบรอบปี 2564 ถ้ายังไม่ผ่านภาค ก.ของ ก.พ.
จะมีสิทธิสอบข้าราชการท้องถิ่นไหม
4. หลักสูตรใหม่ในการสอบข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
5.จะเตรียมตัวสอบอย่างไรอ่านหนังสือตามหลักสูตรไหนสอบข้าราชการท้องถิ่น
 
ขอตอบเรียงลำดับตามข้อดังนี้
1. การสอบรอบปี 2564 จะใช้หลักสูตรเดิมหรือหลักสูตรใหม่
ตอบ ถ้าดูจากประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน เกี่ยวกับหลักสูตรการสอบข้าราชการท้องถิ่น
ในประกาศมีห้วงเวลาให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
นับแต่วันประกาศนี้ใช้บังคับ
ซึ่งถ้าเราตามข่าวมาตลอด ก.กลางได้ดำเนินการที่จะจัดสอบแข่งขัน
มาถึงขั้นตอนกำหนดการสอบเรียบร้อยแล้ว
จึงเป็นไปได้สูงมากที่ ก.กลางจะใช้หลักสูตรเดิม
ซึ่งถ้าใช้หลักสูตรเดิม ก.กลางต้องประกาศรับสมัครให้ทันภายใน 90 วัน
แต่ถ้า ก.กลางไม่ประกาศรับสมัครภายใน 90 วันนี้ต้องใช้หลักสูตรใหม่ตามประกาศ
**วิเคราะห์อีกรอบเป็นไปได้สูงมากที่ ก.กลางจะประกาศสอบรอบนี้
โดยใช้หลักสูตรเดิมเพราะการแก้ไขหลักสูตรการสอบต้องมีขั้นตอนกว่าจะแล้วเสร็จจะใช้เวลานาน
และกำหนดการสอบก็จะรับสมัครในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้ว
 
2. การสอบรอบปี 2564 จะให้ใช้ใบผ่าน ก.พ.ได้เลยไหม
ตอบ ถ้า ก.กลางประกาศสอบภายใน 90 วัน
จะใช้หลักสูตรเดิมซึ่งจะไม่สามารถใช้ใบผ่าน ก.พ.ได้
ทุกคนต้องสอบภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่นตามหลักสูตรเดิมที่ใช้สอบเมื่อปี 2562
แต่ถ้าประกาศสอบหลังจาก 90 วัน จะเป็นการใช้หลักสูตรใหม่
คนที่สอบผ่าน ก.พ.แล้วจะสามารถนำใบผ่าน ก.พ.
มายื่นแทนการสอบภาค ก ของข้าราชการท้องถิ่นได้เลย
(ต้องรอดูประกาศสอบอีกทีว่าให้ใช้ใบผ่าน ก.พ.ไหม)
 
3.การสอบรอบปี 2564 ถ้ายังไม่ผ่านภาค ก.ของ ก.พ.จะมีสิทธิสอบข้าราชการท้องถิ่นไหม
ตอบ การสอบข้าราชการท้องถิ่นจะเปิดสอบ ภาค ก. และภาค ข. พร้อมกัน
คนที่ยังไม่ผ่าน ก.พ.ก็สามารถสมัครสอบได้โดยการสอบทั้งภาค ก และ ภาค ข ของข้าราชการท้องถิ่น
***การสอบรอบนี้ต้องรอดูประกาศก่อนนะว่าใช้ใบผ่าน ก.พ.ได้ไหม
ถ้าใช้ไม่ได้ทุกคนต้องสอบ ภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมด
ดังนั้นไม่มีใบผ่าน ก.พ.ไม่ต้องกังวลได้สอบแน่นอน
 
4. หลักสูตรใหม่ในการสอบข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
ตอบโดยปกติการสอบภาค ก ของข้าราชการท้องถิ่น จะมีการสอบ 4 วิชา อยู่แล้ว
คือ กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ คณิต ไทย และอังกฤษ
ซึ่งหลักสูตรการสอบ ก.พ.พึ่งมาปรับให้มีการสอบ 4 วิชา
คือ คณิต ไทย อังกฤษ และกฎหมายลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ซึ่งตรงนี้เรามองได้ 2 แบบ
แบบที่ 1 หลักสูตรการสอบข้าราชการท้องถิ่นก็สอดคล้องกับหลักสูตร ก.พ.แล้วมี คณิต ไทย อังกฤษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นโดยตรงเป็นการเหมาะสมแล้ว ก.กลางอาจไม่เปลี่ยนตัวกฎหมายที่สอบอาจสอบ 11 ตัวเหมือนเดิม แต่อาจมีการเปลี่ยนเกณฑ์การสอบผ่านให้เหมือน ก.พ.ตรงนี้วิเคราะห์นะเกณฑ์การผ่านอาจเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้
แบบที่ 2 หลักสูตรการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มี คณิต ไทย อังกฤษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ก.กลางอาจเปลี่ยนตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ไปเป็นตัวกฎหมายที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดไว้ในการสอบภาค ก.ของ ก.พ.ก็ได้แล้วเพิ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเข้าไป
สรุปหลักสูตรการสอบ ไทย คณิต อังกฤษ ยังเหมือนเดิมถ้ามีเปลี่ยนก็น่าจะเป็นกฎหมาย
 
5.แล้วจะเตรียมตัวสอบอย่างไรอ่านหนังสือตามหลักสูตรไหนเพื่อสอบข้าราชการท้องถิ่น
ตอบ จากที่วิเคราะห์มาทั้งหมดหลักสูตรการสอบ ภาค ก ของข้าราชการท้องถิ่น คณิต ไทย อังกฤษ ต้องมีแน่ๆอยู่แล้วน้องๆอ่าน ไทย คณิต อังกฤษ ได้เลย ส่วนกฎหมายจะมีกฎหมายที่ใช้สอบภาค ก ของข้าราชการท้องถิ่น 11 ตัว และกฎหมายสอบ ก.พ. 6 ตัว ซึ่งมีตัวซ้ำกัน 2 ตัว รวมมีกฎหมายทั้งหมด 15 ตัว เราจะยังไม่ทราบว่า ก.กลางจะกำหนดกฎหมายตัวไหนในการสอบภาค ก ของข้าราชการท้องถิ่น แต่ถ้าเราอ่านกฎหมายไว้ให้ครบเลย 15 ตัว จะเป็นการเตรียมตัวที่ฉลาดและครอบคลุม เพราะกฎหมาย 11 ตัวของข้าราชการท้องถิ่น ถ้า ก.กลางไม่บรรจุไว้ในการสอบภาค ก ก็มีโอกาสสูงมากที่จะเอาไปสอบในภาค ข ดังนั้นการเตรียมตัวสอบภาค ก ของข้าราชการท้องถิ่น คือ อ่านคณิต ไทย อังกฤษและกฎหมาย 15 ตัว
 
กฎหมาย 15 ตัวมีดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ซ้ำกับ ก.พ.)
3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ซ้ำกับ ก.พ.)
10. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
12.ระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ก.พ.)
13.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ก.พ.)
14.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (ก.พ.)
15. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (ก.พ.)
 
ดังนั้นการอ่านหนังสือเตรียมสอบภาค ก ของข้าราชการท้องถิ่น
ให้เราอ่านไว้ให้ครอบคลุม คณิต ไทย อังกฤษ และกฎหมายทั้ง 15 ตัวเลย
และกฎหมายทั้ง 15 ตัวเราจะได้ใช้ในการสอบภาค ข.
และใช้ในการสอบในหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเพราะเป็นกฎหมายหลักที่ต้องรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ข่าวดี The First ติวเตอร์ได้จัดทำหนังสือ
ที่บรรจุกฎหมายทั้ง 15 ตัวไว้ในเล่มเดียวเรียบร้อยแล้ว
และยังมีเรื่องที่ข้าราชการท้องถิ่นเคยออกสอบอีก 3 เรื่อง คือ
1. แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560-2564)
2. แนวข้อสอบ Thailand 4.0
3. แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยหนังสือจะมี 2 เล่ม
1. แนวข้อสอบ คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย และเรื่องที่เคยออกสอบ
แนวข้อสอบจะแยกแต่ละเรื่องให้อ่านเข้าใจง่าย
2. สรุปหัวใจสำคัญพร้อมกฎหมายฉบับเต็มทั้ง 15 ฉบับไม่ต้องปริ้นส์มีในหนังสือ
และสรุปหัวใจสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560-2564)
Thailand 4.0 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
และข่าวดีสุดๆคือ The First ติวเตอร์เปิดคอร์สติวสอบข้าราชการท้องถิ่น
ติวครบกฎหมาย 15 ตัว คณิต ไทย อังกฤษ โดยอาจารย์ถึง 5 ท่าน
เรียนทบทวนได้ตลอดไม่ปิดกลุ่ม
สมัครกลุ่มนี้สามารถเข้าเรียนเพื่อใช้สอบข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564
สอบ ก.พ.ปี 2564 และสอบข้าราชการทุกหน่วยงาน
คอร์สเดียวคุ้มสมัครเรียนเลยเริ่มติวเข้ม 1 พ.ย.63 นี้
น้องๆที่ยังไม่มีหนังสือเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นแนะนำหนังสือของ The First ติวเตอร์        ซึ่งบรรจุกฎหมายทั้ง 15 ตัวที่กล่าวข้างต้นไว้ในหนังสือให้น้องๆครบแล้ว รวมทั้งวิชาภาษาไทย คณิตฯ และอังกฤษ ด้วยจ้า

น้องๆสามารถสั่งซื้อไปอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบได้เลย

 

แนะนำหนังสือเตรียมสอบข้าราชการท้อง ถิ่น ปี 2564

ข่าวดี The First ติวเตอร์ได้จัดทำหนังสือ
ที่บรรจุกฎหมายทั้ง 15 ตัวสำหรับสอบภาค ก. ตามแนวทางหลักสูตร ก.พ. ไว้ในเล่มเดียวเรียบร้อยแล้ว (กฎหมายท้องถิ่น+ ก.พ.)
และยังมีเรื่องที่ข้าราชการท้องถิ่นเคยออกสอบอีก 3 เรื่อง คือ
1. แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560-2564)
2. แนวข้อสอบ Thailand 4.0
3. แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และข่าวดีสุดๆคือ The First ติวเตอร์เปิดคอร์สติวสอบข้าราชการท้องถิ่น
ติวครบกฎหมาย 15 ตัว คณิต ไทย อังกฤษ โดยอาจารย์ถึง 5 ท่าน
เรียนทบทวนได้ตลอดไม่ปิดกลุ่ม
สมัครกลุ่มนี้สามารถเข้าเรียนเพื่อใช้สอบข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564
สอบ ก.พ.ปี 2564 และสอบข้าราชการทุกหน่วยงาน
คอร์สเดียวคุ้มสมัครเรียนเลยเริ่มติวเข้ม 1 พ.ย.63 นี้
สนใจหรือสมัครเรียนทักสอบถามได้เลย

รายละเอียดหนังสือและคอร์สข้าราชการท้องถิ่น

1.“ข้อสอบภาค ก.ข้าราชการท้องถิ่น” ทุกตำแหน่งต้องอ่านสอบ                                           หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่น มีแนวข้อสอบครบ 4 วิชา คณิตฯ ไทย อังกฤษ และกฎหมาย 15 ฉบับ พร้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 และ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หนังสือขนาด A 4 ความหนา 490 หน้า ราคา 390 บาทรวมค่าส่ง 50 บาทเป็น ยอดโอน 440 บาท เก็บเงินปลายทาง 470 บาท

สั่งซื้อด่วนเลยมีจำนวนจำกัด

ดูสารบัญและตัวอย่างในหนังสือแนวข้อสอบครบ 4 วิชาสอบข้าราชการท้องถิ่น
https://drive.google.com/file/d/1124XQiNRmsLCWE266TKNPemJHz7YJdkT/view?usp=sharing
2. หนังสือ “สรุป+พ.ร.บ.เต็ม ข้าราชการท้องถิ่น”                                                                            หนังสือสรุปหัวใจสำคัญพร้อมกฎหมายฉบับเต็ม ภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 15 ฉบับ พร้อมสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 และ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หนังสือขนาด A 4 ความหนา 540 หน้า ราคา 390 บาท รวมค่าส่ง 50 บาทเป็น ยอดโอน 440 บาท เก็บเงิน 470 บาท
รับเล่มนี้นะ

สั่งซื้อด่วนเลยมีจำนวนจำกัด

สารบัญและตัวอย่างในหนังสือสรุปหัวใจสำคัญพร้อมกฎหมายฉบับเต็มสอบข้าราชการท้องถิ่น https://drive.google.com/file/d/1ulmJ6zGrl3WUNGheyE3Bk6S_n-VtySUb/view?usp=sharing
3.ชุดแนะนำได้เนื้อหาครบทั้งแนวข้อสอบ สรุป และกฎหมายฉบับเต็ม
มีหนังสือ 2 เล่ม คือ1.หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่น มีแนวข้อสอบครบ 4 วิชา คณิตฯ ไทย อังกฤษ และกฎหมาย 15 ฉบับ พร้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 และ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หนังสือขนาด A 4 ความหนา 490 หน้า ราคา 3902. หนังสือสรุปหัวใจสำคัญพร้อมกฎหมายฉบับเต็ม ภาค ก.ของข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 15 ฉบับ พร้อมสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 และ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หนังสือขนาด A 4 ความหนา 540 หน้า ราคา 390 บาท รวมค่าส่ง 50 บาทราคารวม 2 เล่ม 780 บาทค่าจัดส่ง 50 บาท ยอดโอน 830 บาท เก็บปลายทาง 850 บาท รับแบบโอนหรือเก็บเงินปลายทางแจ้งได้เลยจ้า

 

4. สำหรับน้องๆที่ต้องการอ่านหนังสือและมีวีดีโอติวพื้นฐานทุกวิชาอธิบายอย่างละเอียด
แนะนำลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ติวสอบข้าราชการ สมัครวันนี้เข้ากลุ่มทันนี้
สมัครด่วนเริ่มเรียน 1 พ.ย.63 นี้
คอร์สออนไลน์สอบท้องถิ่น
พร้อมหนังสือ 2 เล่ม อีบุคคณิตฯ 1 เล่ม
เริ่มเรียน 1 พ.ย.63 นี้ ทบทวนบทเรียนได้ตลอดไม่ปิดกลุ่ม
ติวโดย อาจารย์ 5 ท่าน เรียนครบ 4 วิชา
ไทย คณิต อังกฤษ และกฎหมาย 15 ฉบับ
อิงตามหลักสูตร ก.พ. (กฎหมายท้องถิ่น + ก.พ.)
ในกลุ่มมีทั้งวีดีโอสอนและไลฟ์สด ดูทบทวนได้ตลอด
สมัครตอนนี้เข้ากลุ่มทันที หนังสือส่งถึงบ้าน 2 เล่ม
และลิ้งค์ PDF อีบุคคณิตฯ โหลดไปอ่านทันที
มีวีดีโอเฉลยคณิตทุกข้อแบบละเอียด
พิเศษใช้สอบ ก.พ.ปี 64 ได้ด้วย สมัครคอร์สเดียวสอบ 2 สนาม
(ท้องถิ่น 64 และ ก.พ.64) สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะ
พิเศษสมัครตอนนี้ราคา 3,000 บาท
สมัครทักสอบถามในอินบล็อกเลย

เมื่อสั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น ปี 2564 ของ The First ติวเตอร์

มีบริการติวเสริมในเพจไปจนสอบจ้าเข้าร่วมติวฟรีที่เพจนี้นะ

https://www.facebook.com/Exams.KP

📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบข้าราชการท้องถิ่น หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่

👉Inbox : m.me/Exams.KP

ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจำหน่ายแบบพรีออเด้อราคาพิเศษสุดๆ ทักสอบถามเลย

👉Inbox : m.me/Exams.KP

👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ

สำหรับน้องๆที่จะเตรียมสอบ ก.พ.ในปี 2564 สามารถหาซื้อหนังสือได้เลยนะ

📣สนใจสั่งซื้อหนังสือเตรียสอบ ก.พ. หลักสูตรใหม่
และหนังสือคณิตฯพิชิต ก.พ. หาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ด SE-ED ทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ซีเอ็ด SE-ED ได้เลย
หรือ

👉📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบ ก.พ.รับรองผล หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่
👉 Inbox : m.me/Exams.KP

👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ
https://prf.hn/l/6bElNDr

สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบ ก.พ.ปี 64 มีหนังสือและคอร์สแนะนำ ดังนี้

  1. คอร์สเรียนออนไลน์เตรียมสอบ ก.พ. สมัครวันนี้เข้าเรียนทันที

ในกลุ่มมีวีดีโอติวพื้นฐานทุกวิชาพร้อมแนวข้อสอบอธิบายเป็นวีดีโออย่างละเอียด

น้องๆสามารถดูวีดีโอทบทวนได้กีรอบก็ได้ไม่จำกัดมากว่า 200 วีดีโอ

และจะมีติวเข้ม 3 เดือนก่อนสอบให้กับน้องๆก่อนสอบด้วย

ถ้าเตรียมตัวสอบ ก.พ.แนะนำสมัครคอร์สนี้เลยมีหนังสือส่งถึงบ้าน 3 เล่ม และมีเอกสารให้โหลดในกลุ่มมากมายจ้า  สนใจสมัครเรียนเลย

2.หนังสือเตรียมสอบ ก.พ.ปรับปรุงใหม่ล่าสุดตรงหลักสูตรใหม่ของสำนักงาน ก.พ.มีครบ 4 วิชา ไทย คณิต อังกฤษและกฎหมาย  เล่มเดียวครบครอบคลุมทุกวิชา การันตียอดขายดีติดอันดับขายดีในร้านหนังสือซีเอ็ด SE-ED  เล่มนี้น้องๆหาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ดทั่วไป หรือสั่งผ่านเพจก้ได้จ้า  รีบสั่งซื้อไปอ่านเตรียมตัวเลยนะมีติวเสริมฟรีให้ในเพจจนถึงสอบค่ะ

3.หนังสือ คณิตฯ พิชิต ก.พ. สำหรับน้องๆที่ต้องการปูพื้นฐานคณิตให้แน่นก่อนเข้าห้องสอบ เล่มนี้จะมีเนื้อหาและแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทุกเรื่องที่ ก.พ.นำมาออกข้อสอบและที่ทุกหน่วยงานออกข้อสอบ  การันตียอดขายดีติดอันดับขายดีในร้านหนังสือซีเอ็ด SE-ED  เล่มนี้น้องๆหาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ดทั่วไป หรือสั่งผ่านเพจก้ได้จ้า  รีบสั่งซื้อไปอ่านเตรียมตัวเลยนะมีติวเสริมฟรีให้ในเพจจนถึงสอบค่ะ

3. หนังสือเล่มนี้น้องๆจะได้ในราคาพิเศษปกติจะมี DVD ประกอบแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว

จึงจำหน่ายหนังสืออย่างเดียวมี 3 วิชา ไทย คณิต อังกฤษ แต่ไม่ต้องห่วงในชุดมีลิ้งค์ PDF กฎหมายให้น้องๆ ด้วยน้องๆจะได้ครบ 4 วิชาตรงหลักสูตรใหม่ของสำนักงาน ก.พ.

หากน้องซื้อเล่มคู่มือเตรียมสอบไปแล้วจะสั่งซื้อชุดนี้เพิ่มไปได้น้องๆจะได้โจทย์และแนวข้อสอบเพิ่มมากขึ้นจ้า ราคาชุดนี้ 100 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง 40 บาท รวม 140. บาทจ้า

4.กฎหมายสอบ ก.พ.ตามหลักสูตรใหม่สำหรับน้องๆที่มีหนังสืออยู่แล้วแต่มีแค่ 3 วิชาต้องการกฎหมายเพิ่มสั่งซื้อกฎหมายไปได้ แต่ถ้าน้องๆสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ ก.พ.และชุดพิเศษ 100 บาทไปแล้วไม่ต้องซื้อกฎหมายเพิ่มเพราะในหนังสือที่ซื้อไปมีครบทุกวิชาแล้วรวมทั้งกฎหมายด้วยจ้า

 

👉📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบ ก.พ.รับรองผล หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่
👉 Inbox : m.me/Exams.KP

👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ
https://prf.hn/l/6bElNDr

 

รีวิวน้องๆที่สอบผ่าน ก.พ.และข้าราชการท้องถิ่น

Review จากผู้สอบผ่าน

 

คำรีวิวเพจ “เตรียมสอบ ก.พ.” ซึ่งติวฟรีสอบ ก.พ.และข้าราชการท้องถิ่น

คำรีวิวเพจ “เตรียมสอบ ก.พ.”

 

กฎหมายฉบับเต็ม 15 ฉบับสำหรับสอบท้องถิ่น สำหรับน้องๆที่ซื้อหนังสือ The First ติวเตอร์

 

กฎหมาย 15 ตัวที่ใช้สอบภาค ก. ของข้าราชการท้องถิ่นตามแนวทางหลักสูตรการสอบภาค ก. ของ ก.พ. ทุกตำแหน่งต้องอ่านสอบ

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

https://drive.google.com/file/d/1eooP96AmVB1wKg7IQv-OZv4XilppVQnS/view?usp=sharing

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

https://drive.google.com/file/d/1wUdTNSTpJSNW7hL8GHrUlCxDThyjA_gP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yhjg8KZfHXTQ57PCqrRFutfRx61iTt_n/view?usp=sharing

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

https://drive.google.com/file/d/1If-D7gghhmQm34FGx36IxS23Bzc8y4PA/view?usp=sharing

3.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

https://drive.google.com/file/d/1OfroLoaWzFwyYTPM9WnG5ij8sVH3dRtY/view?usp=sharing

4. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

https://drive.google.com/file/d/1cv9Z1uVRHlUAueG-KH5SsANL66k_MHxP/view?usp=sharing

5.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

https://drive.google.com/file/d/1DdmVSLkNkH9jmi5jX7tt77IFkRzoNeoS/view?usp=sharing

5.1 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

https://drive.google.com/file/d/1l1gIhXTC5vsEml9XoNzcnVOdwICQid43/view?usp=sharing

6. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

https://drive.google.com/file/d/1g9hbI5xvPjYfhxFhY6yp5n-lxEfhPdci/view?usp=sharing

7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

https://drive.google.com/file/d/1w4mYP8RDmaeVdeMLCV1dY-9Eh4G0So_k/view?usp=sharing

 

8.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562

https://drive.google.com/file/d/18qWWuC38xm_RF48QHPrm8rHDCkg2EXnG/view?usp=sharing

 

9.พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 2562

https://drive.google.com/file/d/14NG3E9_zFkdFF2LyWq_nkj3VItidrUmw/view?usp=sharing

10.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 2562

https://drive.google.com/file/d/1lPRT-nZ_14kRda5-BANC1obB2ZUYvDsj/view?usp=sharing

 

11.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 3  พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/file/d/1ZiHxJiqjwGoDy6Y1mOSnZH4ajP0xv9PF/view?usp=sharing

12.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/14hoKdy2QM8PPyEwKKMElntkU_aTx_gxj/view?usp=sharing

13.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

https://drive.google.com/file/d/1BznhcLZrgsFRNT8aLCrjNBUilomPQzpC/view?usp=sharing

 

14. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

https://drive.google.com/file/d/1MpgVkMGDEtJxuwTJrTlMcWn9vnbbdapF/view?usp=sharing

15.ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499  ฉบับเต็มให้เราอ่านเฉพาะ
ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (ประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขล่าสุดถึง พ.ศ.2562 แต่มาตราในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการแก้ไขล่าสุดถึง พ.ศ.2560)

https://drive.google.com/file/d/1qY7TM0hHu5u5nn4LuXvxOS_Z6h8Vm_v8/view?usp=sharing

กฎหมายโหลดอ่านเสริม
  1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

2.ไทยแลนด์ 4.0

https://drive.google.com/file/d/1P2OumxigoNB14uBPApf_a8StwQ5fAE0K/view?usp=sharing

3. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

 

 

………………………………………

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
(แบบตัวเลือก) โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถ
ที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการศึกษา
วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
(คณิตศาสตร์ + เหตุการณ์ปัจจุบัน)
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

1.1 ความสามารถในการสรุปความ
หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว

1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์
หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง
เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น

2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 11 พ.ร.บ.) (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

2.5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

2.7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

2.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

2.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

2.10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

2.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

3. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

4.วิชาภาษาอังกฤษ กำหนดคะแนนเต็ม 20 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจของข้อความในระดับเบื้องต้น

น้องๆที่เตรียมตัวจะสอบข้าราชการท้องถิ่น
การเตรียมตัวอันดับแรกคือเตรียมอ่านเนื้อหาที่ต้องใช้สอบในภาค ก ให้ครบทุกเนื้อหาเลย แล้วค่อยอ่านเนื้อหาที่ใช้สอบในภาค ข ต่อไป

เพราะกฎหมายที่ใช้สอบในภาค ก. จะเป็นกฎหมายพื้นฐานที่เราต้องรู้และสามารถนำไปสอบในภาค ข ได้ด้วย

ดังนั้นน้องๆบางคนยังไม่ทราบตำแหน่งที่จะเปิดสอบแน่นอนก็ให้อ่านภาค ก เตรียมไว้ พอประกาศสอบเราก็ค่อยเลือกตำแหน่งที่ตรงกับวุฒิเราและอ่านในส่วนของภาค ข จะทำให้เราสามารถอ่านหนังสือได้ทันเวลา

อย่าลืมนะเนื้อหาที่จะใช้สอบข้าราชการท้องถิ่นมีเยอะมาก
เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยนะอย่ารอเวลา
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง ลงมืออ่านหนังสือตอนนี้เลย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

วิธีการเข้าดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง
ให้คลิ๊กที่ชื่อประเภท เช่นเราจะดู
ประเภทวิชาการก็คลิ๊กตรงประเภทวิชาการ
จะมีทุกตำแหน่งที่อยู่ในสายงานประเภทวิชาการ
และให้เราดูตำแหน่งที่เราอยากดูหรือเช็คว่าวุฒิเราตรงหรือเปล่าสามารถสมัครในตำแหน่งนั้นได้หรือเปล่า
และถ้าจะดูประเภททั่วไปก็ทำเหมือนกัน

1. ประเภทวิชาการคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างนี้เลย
https://drive.google.com/open?id=0B8AAq3tADi82NE43aktDbk5PUjQ
2. ประเภททั่วไปคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างนี้เลย
https://drive.google.com/open?id=0B8AAq3tADi82YWpSQUkzRXpxV0U
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น

การสอบข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก จะใช้หลักสูตรการสอบเหมือนกันส่วนภาค ข จะสอบแยกหลักสูตรกัน

ดังนั้นน้องๆจะสอบตำแหน่งไหนให้ดูหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันของตำแหน่งนั้นๆว่าภาค ข เขาสอบอะไรบ้าง
เข้าดูได้ที่ลิ้งนี้เลยจ้า
https://drive.google.com/file/d/1iwux8w2Vbyvd3yVlgW8rCRkJHGTQQaWs/view?usp=sharing

หลักเกณฑ์การสมัครสอบท้องถิ่น
10 เขต การสอบแข่งขัน
https://drive.google.com/file/d/0B8AAq3tADi82ZThWT0N2Yi1CeGs/view?usp=sharing

 

📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบข้าราชการท้องถิ่น หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่
👉 Inbox : m.me/Exams.KP
👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ

📣 สนใจสั่งซื้อหนังสือเตรียสอบ ก.พ. หลักสูตรใหม่
และหนังสือคณิตฯพิชิต ก.พ. หาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ด SE-ED ทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ซีเอ็ด SE-ED ได้เลย
หรือ

👉📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบ ก.พ.รับรองผล หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่
👉 Inbox : m.me/Exams.KP

👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ
https://prf.hn/l/6bElNDr

 

👉📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบ ก.พ.รับรองผล หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่
👉 Inbox : m.me/Exams.KP

👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ
https://prf.hn/l/6bElNDr

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ก.พ.63 เตรียมเอกสารเพื่อยื่นเข้าห้องสอบให้ครบ แต่งตัวสุภาพเหมาะสม กับการเป็นข้าราชการ

เตรียมเอกสารเพื่อยื่นเข้าห้องสอบให้ครบ
แต่งตัวสุภาพเหมาะสม กับการเป็นข้าราชการ
สำนักงาน ก.พ.ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 2563
สอบแบบกระดาษและสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว
  1. สอบแบบกระดาษ สอบวันที่ 27 กันยายน 2563 พร้อมกันทุกสนามสอบ

โดยปริ่นส์บัตรประจำตัวสอบเพื่อนำไปแสดงตัวตอนเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่  27 กันยายน 2563 การปริ้นส์บัตรประจำตัวสอบจะปริ้นส์สีหรือขาวดำก็ได้ขอให้เห็นภาพในบัตรประจำตัวสอบที่ชัดเจนไม่มีดไม่ดำ

ใครยังไม่ Upload รูปถ่าย สามารถ Upload ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  25 กันยายน 2563

2. การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบ 18 กันยายน 2563 – 22 กันยายน 2563 ตามรอบที่สมัครสอบ

ปริ่นส์บัตรประจำตัวสอบเพื่อนำไปแสดงตัวตอนเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่  22 กันยายน 2563  การปริ้นส์บัตรประจำตัวสอบจะปริ้นส์สีหรือขาวดำก็ได้ขอให้เห็นภาพในบัตรประจำตัวสอบที่ชัดเจนไม่มีดไม่ดำ

ใครยังไม่ Upload รูปถ่าย สามารถ Upload ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ก.พ.
  1. ต้องแต่งตัวสุภาะเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

การแต่งกายเพื่อสอบ ก.พ.ขอให้ทุกคนใส่ใจในรายละเอียดแต่งตัวให้สุภาพตามหลักสากล

ผู้หญิงใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือยาวก็ได้  กระโปรงสุภาพยาวคลุมเข่า  สีเสื้อ สีกระโปรงต้องเหมาะสม รองเท้าคัชชูหรือหุ้มส้น ไม่ใส่ผ้าใบโดยเด็ดขาด

ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือยาวก็ได้  กางเกงแสลค  สีเสื้อ สีกางเกง รองเท้าต้องเหมาะสม ไม่ใส่กางเกงยีนไม่ใส่ผ้าใบ

หากใส่เครื่องแบบไปสอบควรแต่งกายให้ถูกระเบียบของการใส่เครื่องแบบนั้น

**การแต่งกายสำคัญ แต่งถูกระเบียบเราจะสง่างามสมกับการเป็นว่าที่ข้าราชการ

เพราะถ้าแค่เรื่องการแต่งกายเรายังไม่ใส่ใจเราจะเป็นข้าราชการที่ดีและเหมาะสมได้อย่างไร

และการแต่งกายให้ถูกระเบียบยังทำให้เรามั่นใจในการสอบไม่ต้องกังวลเรื่องผิดระเบียบ

2. ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ

3. ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

4. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบที่ปริ้นส์จากเว็บไซต์ ก.พ. โดยปริ้นส์เป็นสีหรือขาวดำก็ได้ให้เอกสารที่ปริ้นส์ออกมาเห็นหน้าเราในรูปที่อัปโหลดอย่างชัดเจนเพราะเจ้าหน้าที่คุมสอบจะตรวจหน้าเราในบัตรประจำตัวสอบกับบัตรประชาชนว่าตรงกันใหม (บัตรประจำตัวสอบไม่ต้องติดรูปถ่านอีกเพราะเราได้อัปโหลดรูปเรียบร้อยแล้ว)

ดังนั้นเอกสารที่ต้องนำไปยื่นในวันสอบมี บัตรประจำตัวสอบมองเห็นภาพถ่ายชัดเจน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือ

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อและเลข 13 หลักของบัตรประชาชน

บัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหมหรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ

ใบอนุญาตขับรถที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หนังสือเดินทางที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัง

**เอกสารที่ยื่นใช้เป็นตัวจริงทั้งหมดไม่รับแบบสำเนาและต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชน 13 หลักที่มองเห็นชัดเจน เพราะผู้คุมสอบจะตรวจเลขบัตรประจำตัวประชาชนในบัตรที่ยื่นกับบัตรประจำตัวสอบว่าตรงกันไหมถ้าไม่ตรงจะไม่มีสิทธิสอบ  ดังนั้นถ้าใช้บัตรประจำตัวประชานตัวจริงและยังไม่หมดอายุจะตรวจสอบง่าย

**ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวสอบและบัตรที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่เป็นตัวจริงจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ ตรงนี้สำคัญมากตรวจสอบเอกสารดีๆก่อนเดินทางไปสอบ

5.สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้มีบัตรประจำตัวสอบ บัตรประชาชนและบัตรที่ใช้แทนบัตรประชาชน

ดินสอบ ยางลบและปากกาเท่านั้น อย่างอื่นไม่สามารถนำเข้าห้องสอบได้

ดังนั้นวันที่ไปสอบต้องไม่นำของที่มีค่าติดตัวไป เงินไม่ต้องพกเยอะ โทรศัพย์ควรหาเครื่องที่ราคาไม่แพงพอติดต่อได้ และเตรียมถุงใสเพื่อใส่ของใช้ส่วนตัวด้วย  สำนักงาน ก.พ.ไม่ได้จัดที่ให้ฝากสิ่งของสนามสอบบางสนามผุ้คุมสอบอาจให้วางหน้าห้องสอบ หรือบางสนามอาจให้วางไว้ใต้ตึกที่เราขึ้นไปสอบ ของหายจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ตรงนี้ก็ควรระวังและนำเฉพาะที่จำเป็นติดตัวไปสอบ

6.ควรไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมงไปถึงให้ทำการตรวจสอบห้องสอบว่าตรงกับห้องสอบในบัตรประจำตัวสอบเราไหม เพื่อกันความผิดพลาด ไปสอบผิดที่ สอบผิดตึก สอบผิดห้อง ให้ตรวจสอบอย่างรอบคอบ

7. เมื่อเข้าห้องสอบแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำข้อสอบ ควรเตรียมตัวดื่มน้ำ เข้าห้องน้ำ ให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ

8. เมื่อเข้าห้องสอบให้ปฏิบัติตามที่ผู้คุมสอบแจ้งอย่างเคร่งครัด กระดาษคำตอบตรงใหนใช้ปากกาเขียน ตรงใหนใช้ดินสอเขียนหรือ ทำให้ถูกระเบียบเพราะถ้าทำไม่ถูกเครื่องตรวจข้อสอบอาจไม่ตรวจคะแนนให้เราก็ได้ ดังนั้นกระดาษทำตอบทำตามผู้คุมแจ้งอย่างเคร่งครัดขณะทำข้อสอบห้ามขีดหรือเขียน ห้ามมีแม้แต่รอยปากกาดินสอ กระดาษคำตอบต้องสะอาดที่สุดให้มีเฉพาะที่ฝนคำตอบและที่ผู้คุมให้เขียน เพราะถ้ามีรอยขีดข่วนเครื่องอาจไม่ตรวจกระดาษคำตอบเรา การทดให้ทดในกระดาษคำถามเท่านั้นห้ามทดในกระดาษคำตอบ

9.อ่านรายละเอียดตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องระเบียบปฏิบัติตอนเข้าห้องสอบ ก.พ.63 การแต่งการเอกสารที่ต้องนำไปยื่น ตามลิ้งค์นี้ได้เลยจ้า https://drive.google.com/file/d/14Du3AXV0BXts2eZiVyJ4pbNhl77Yz7zv/view?usp=sharing

10.น้องๆที่ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลา
ซึ่งคนที่ส่งผลอังกฤษจะทำข้อสอบอังกฤษหรือไม่ทำก็ได้ ถ้าเราส่งผลอังกฤษให้เอาเวลาที่ใช้ทำอังกฤษมาทำข้อสอบในส่วนอื่นนะเราจะได้เวลาเพิ่มขึ้นข้อสอบเขาจะแจกพร้อมกันทุกวิชา

11. เข้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.เพื่อดูสถานที่สอบ ประกาศ และปริ้นส์บัตรประจำตัวสอบได้ที่

https://ocsc2.job.thai.com/

 

 

👉📣 สนใจสั่งซื้อหนังสือเตรียสอบ ก.พ. หลักสูตรใหม่
และหนังสือคณิตฯพิชิต ก.พ. หาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ด SE-ED ทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ซีเอ็ด SE-ED ได้เลย
หรือ

👉📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบ ก.พ.รับรองผล หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่
👉 Inbox : m.me/Exams.KP

👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ
https://prf.hn/l/6bElNDr

 

👉📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบ ก.พ.รับรองผล หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่
👉 Inbox : m.me/Exams.KP

👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ
https://prf.hn/l/6bElNDr

เงื่อนไขการยื่นผลสอบภาษาอังกฤษในการสอบ ก.พ. 63

📣สอบ ก.พ.63 สามารถยื่นผลสอบภาษาอังกฤษแทนการสอบภาษาอังกฤษได้นะรู้ยัง
1. เงื่อนไขการยื่นผลสอบภาษาอังกฤษที่สามารถยื่นแทนการสอบภาษาอังกฤษได้คือ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC  IELTS  CU TEP หรือ TU GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของการทดสอบนั้นๆ
1) การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (คะแนนเต็ม 120)
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
2) การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนนเต็ม 990)
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 495  คะแนน
3) การทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (คะแนนเต็ม 9)
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
4) การทดสอบภาษาอังกฤษ CU TEP (คะแนนเต็ม 120)
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
5) การทดสอบภาษาอังกฤษ TU GET (คะแนนเต็ม 1,000)
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
**ที่นิยมยื่นกันมาที่สุดคือ การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  ซึ่งมีการจัดสอบบ่อยน้องๆสามารถหาข้อมูลการสอบ TOEIC  ได้โดยการค้นหาในกูเกิลพิมพ์คำว่า “การสอบ TOEIC”
2. ระยะเวลาการยื่นหลักฐานและสถานที่ส่งหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
1) น้องๆที่สม้ครสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้นำไปยื่นที่หน้าห้องสอบได้เลย
2) น้องๆที่สมัครสอบแบบกระดาษให้ส่งเอกสารไปทางไปรษณี
ตั้งแต่วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2563
โดยจัดส่งสำเนาหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบ
และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
และเขียนวงเล็บมุมซองขวาว่า
(หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักงาน ก.พ.จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์
ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ
3. เมื่อยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษเวลาเข้าห้องสอบเราจะทำหรือไม่ทำข้อสอบในส่วนของภาษาอังกฤษก็ได้ ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษแล้วนำเอาเวลานี้ไปทำข้อสอบในส่วนอื่นเพราะการที่สอบ ก.พ.ไม่ผ่านส่วนใหญ๋จะทำไม่ทันเวลา
ถ้าเรามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไม่ต้องทำอังกฤษเอาเวลาที่ต้องทำภาษาอังกฤษไปทำข้อสอบในส่วนอื่นจะทำให้เรามีโอกาสสอบผ่านมากขึ้น
4. การสอบภาษาอังกฤษแต่ละแบบลักษณะข้อสอบยากกว่าข้อสอบ ก.พ. เยอะ
ถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษให้เราตั้งใจฝึกทำโจทย์ภาษาอังกฤษในแนวข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สอบ ก.พ.แล้วไปสอบ ก.พ.ให้ผ่านพร้อมกันทั้ง 3 วิชา โดยไม่ต้องไปสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษต่างๆเอาเวลามาทุ่มเทอ่านอังกฤษไปสอบ ก.พ.ให้ผ่าน
แต่ถ้าใครเก่งอังกฤษและมีกำลังทรัพย์แนะนำให้ไปสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาไว้
ยื่น ก.พ.เพราะเมื่อถึงเวลาสอบ ก.พ. เราจะมีเวลามาทำข้อสอบส่วนอื่นทำให้มีโอกาสสอบผ่าน ก.พ.มากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลกับผลสอบภาษาอังกฤษ
เมื่อเรารู้แล้วว่าการสอบภาษาอังกฤษ ก.พ.สามารถนำผลแบบทดสอบภาษาอังกฤษมายื่นแทนการสอบภาษาอังกฤษได้ก็ให้เราวางแผนว่าเราจะไปสอบแบบทดสอบนำผลมายื่นหรือจะเข้าสอบภาษาอังกฤษของ ก.พ.ก็ได้นะ
เราสามารถเลือกอย่างไดอย่างหนึ่งได้สำนักงาน ก.พ.ไม่ได้บังคับ

👉📣สนใจสั่งซื้อหนังสือเตรียสอบ ก.พ. หลักสูตรใหม่
และหนังสือคณิตฯพิชิต ก.พ. หาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ด SE-ED ทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ซีเอ็ด SE-ED ได้เลย
หรือ

👉📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบ ก.พ.รับรองผล หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่
👉 Inbox : m.me/Exams.KP

👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ
https://prf.hn/l/6bElNDr

Upload รูปในระบบรับสมัครสอบภาค ก. แล้วรึยัง

กำหนดการสอบและอัปโหลดรูปในการสอบ ก.พ.63

  1. สอบแบบกระดาษ สอบวันที่ 27 กันยายน 2563 พร้อมกันทุกสนามสอบ

โดยปริ่นส์บัตรประจำตัวสอบเพื่อนำไปแสดงตัวตอนเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่  27 กันยายน 2563 การปริ้นส์บัตรประจำตัวสอบจะปริ้นส์สีหรือขาวดำก็ได้ขอให้เห็นภาพในบัตรประจำตัวสอบที่ชัดเจนไม่มีดไม่ดำ

ใครยังไม่ Upload รูปถ่าย สามารถ Upload ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  25 กันยายน 2563

เว็บอัปโหลดรูปสำหรับผู้สอบฯ ประจำปี 2563 (Paper & Pencil) คลิกที่นี่
https://ocsc5.thaijobjob.com/

2. การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบ 18 กันยายน 2563 – 22 กันยายน 2563 ตามรอบที่สมัครสอบ

ปริ่นส์บัตรประจำตัวสอบเพื่อนำไปแสดงตัวตอนเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่  22 กันยายน 2563  การปริ้นส์บัตรประจำตัวสอบจะปริ้นส์สีหรือขาวดำก็ได้ขอให้เห็นภาพในบัตรประจำตัวสอบที่ชัดเจนไม่มีดไม่ดำ

ใครยังไม่ Upload รูปถ่าย สามารถ Upload ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563

เว็บอัปโหลดรูปสำหรับผู้สอบฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2563 (e-Exam) คลิกที่นี่
https://ocsc6.job.thai.com/

📌ความสำคัญของการอัปโหลดรูป ถ้าเราไม่อัปโหลดรูปเราจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้และจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวสอบ

“รูป” มีความสำคัญกับผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

1. รูปที่ Upload ในระบบรับสมัครสอบฯ จะถูกใช้ยืนยันตัวบุคคลในการเข้าสอบ หากไม่มีรูปจะไม่สามารถเข้าสอบได้ หรือมีรูปแต่รูปไม่เหมือนผู้เข้าสอบ อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

2. รูปที่ Upload ในระบบรับสมัครสอบฯ จะปรากฏในหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ของผู้สมัคร ดังนั้น หากเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป รูปที่ Upload แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก

3. รูปที่ Upload ในระบบรับสมัครสอบฯ จะถูกบันทึกใน “ฐานข้อมูล” ที่ส่วนราชการต่างๆ จะต้องใช้พิจารณาในกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (นิยมเรียกว่า ภาค ข.) และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (นิยมเรียกว่า ภาค ค.) ด้วย

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารูปของผู้สมัครสอบที่ Upload ในระบบรับสมัครสอบฯ จึงมีความสำคัญอย่างมากกับผู้สมัครสอบเอง โดยควรพิจารณาเลือกรูปที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ “การสมัครงานราชการ” ก่อนจะ Upload ในระบบรับสมัครสอบฯ ซึ่งในประกาศรับสมัครสอบของสำนักงาน ก.พ. และในเว็บที่รับสมัครสอบ ได้แจ้งถึงลักษณะรูปที่ดีพร้อมตัวอย่างไว้อย่างชัดเจน

เว็บที่รับสมัครสอบฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2563 (e-Exam) คลิกที่นี่
https://ocsc6.job.thai.com/

 

เว็บที่รับสมัครสอบฯ ประจำปี 2563 (Paper & Pencil) คลิกที่นี่
https://ocsc5.thaijobjob.com/

👉📣 สนใจสั่งซื้อหนังสือเตรียสอบ ก.พ. หลักสูตรใหม่
และหนังสือคณิตฯพิชิต ก.พ. หาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ด SE-ED ทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ซีเอ็ด SE-ED ได้เลย
หรือ

👉📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบ ก.พ.รับรองผล หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่
👉 Inbox : m.me/Exams.KP

👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ
https://prf.hn/l/6bElNDr

 

👉📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบ ก.พ.รับรองผล หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่
👉 Inbox : m.me/Exams.KP

👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ
https://prf.hn/l/6bElNDr

วิเคราะห์ข้อสอบ ก.พ.หลักสูตรใหม่ ที่พึ่งสอบผ่านไปเมื่อวันที่ 19 ก.ค.63

 

วิเคราะห์ข้อสอบ ก.พ.หลักสูตรใหม่ ที่พึ่งสอบผ่านไปเมื่อวันที่ 19 ก.ค.63 น้องๆที่จะสอบ ก.พ.ในเดือนกันยายนนี้รีบดูเลยมีเทคนิคการวางแผนการอ่านหนังสือให้สอบผ่านในรอบเดียวดัวย – ติดตามดู Live สด และวีดีโอติวฟรีสอบ ก.พ. ที่เพจ “เตรียมสอบ ก.พ.” https://www.facebook.com/Exams.KP/

👉📣สนใจสั่งซื้อหนังสือเตรียสอบ ก.พ. หลักสูตรใหม่ และหนังสือคณิตฯพิชิต ก.พ. หาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ด SE-ED ทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ซีเอ็ด SE-ED ได้เลย หรือ 👉📣 สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอบ ก.พ.รับรองผล 👉 Inbox : m.me/Exams.KP 👉สั่งซื้อหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ https://prf.hn/l/6bElNDr

วันสอบ ก.พ.2563

📣👉สำนักงาน ก.พ.กำหนดวันสอบ ก.พ.63 แล้วนะ
1. ภาคปกติ สอบ 27 ก.ย.63
2. ภาคพิเศษ สอบ 19 ก.ค.63
3. อิเล็กทรอนิกส์ สอบ 18-22 ก.ย.63

📣📣📌จ้าดูรายละเอียดการสอบ ก.พ.2563 ได้ที่ลิ้งค์นี้
https://ocsc2.job.thai.com/


📌📌อย่าลืมอัปโหลดรูปนะ

ถ้าไม่อัปโหลดรูปจะไม่สามารถปริ้นส์บัตรประจำตัวสอบได้และไม่สามารถเข้าห้องสอบได้อย่าลืมรีบทำนะคลิ๊กเข้าอัปโหลดรูปที่ลิ้งค์นี้เลย
https://ocsc5.thaijobjob.com/

ต้องการสอบผ่าน ก.พ.รอบนี้มาติวฟรีกับ
The First ติวเตอร์ นะกดถูกใจเพจและติดตามเพจได้เลยเราจะติวกันไปถึงสอบเลยจ้า
https://www.facebook.com/Exams.KP/

👉📣หนังสือเตรียสอบ ก.พ. หลักสูตรใหม่
👉สั่งซื้อใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ
https://prf.hn/l/6bElNDr

 

สำนักงาน ก.พ.กำหนดวันสอบ ก.พิเศษ 2563

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่ะ
.
ท่านสามารถอัปโหลดรูปถ่าย พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศข่าวสารการสอบได้ที
ocsc2.job.thai.com


👉📣สนใจสั่งซื้อหนังสือเตรียสอบ ก.พ. หลักสูตรใหม่
และหนังสือคณิตฯพิชิต ก.พ. หาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ด SE-ED ทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ซีเอ็ด SE-ED ได้เลย

หรือ

👉สั่งซื้อใน SHOPEE ตอนนี้ราคาพิเศษ
https://prf.hn/l/6bElNDr